Γεωργικές εισφορές

The Common Agricultural Policy (CAP) is an European support system which regulates the production, sale and processing of all agricultural products in the EU. (Photo: www.agriaware.ie)

Η ΕΕ έχει Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ). Αυτό συντελεί στη διατήρηση σταθερών τιμών για τα γεωργικά προϊόντα εντός της ΕΕ, σε επίπεδα συνήθως υψηλότερα από εκείνα της παγκόσμιας αγοράς. Στόχος είναι να προστατευτούν οι αγρότες της ΕΕ από τις μεταβολές τιμών στην παγκόσμια αγορά. Επιπλέον των συνηθισμένων δασμών, η ΕΕ εισπράττει διάφορες εισφορές κατά την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων.

Σύνδεσμοι

http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm Βλέπε επίσης το αρχείο (pdf) σχετικά με τη γεωργία (σύμφωνα με το σχέδιο Συντάγματος της ΕΕ): http://www.euabc.com/upload/pdf/agriculture.pdf