Έκτρωση

Staunchly Catholic populations in Ireland, Malta and Poland are opposed to abortion. Photo: Mariacki church in Gdansk, Poland (Photo: EUobserver.com)
Η ΕΕ δεν διαθέτει νομοθετική αρμοδιότητα στο ζήτημα της έκτρωσης. Όμως, το Σεπτέμβριο του 1991, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την απόφαση SPUC κατά Grogan αποφάσισε ότι η έκτρωση αποτελεί μία υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 50 ΣΕΕ. Η Ιρλανδία, έχοντας αυστηρή νομοθεσία που απαγορεύει την έκτρωση, ζήτησε να προστεθεί στη Συνθήκη του Μάαστριχτ ένα πρωτόκολλο ώστε να αποφευχθεί η δυνατότητα υπερίσχυσης του κοινοτικού κεκτημένου στο εθνικό δίκαιο.

Κατά τη διάρκεια των προενταξιακών διαπραγματεύσεων για τη προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή ένωση το Δεκέμβριο του 2002, η Μάλτα πέτυχε να περιληφθεί μια παρόμοια διάταξη στη συνθήκη ένταξής της.

Η Πολωνία είναι ένα από τα νέα κράτη-μέλη που απαγορεύει την έκτρωση. Για το λόγο αυτό, μια μονομερής διακήρυξη που αφορά την έκτρωση και την ιδεολογική αντίληψη πάνω στο ζήτημα αυτό συμπερηλήφθηκε στη συνθήκη ένταξης της Πολωνίας.

Παρατηρήσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ψήφισμα που υοθέτησε τον Ιούλιο του 2002, καλεί τα κράτη-μέλη και τα υποψήφια κράτη να νομοθετήσουν υπέρ της νομιμοποίησης της έκτρωσης.

Σύνδεσμοι

http://www.ippf.org/regions/eu....../choices/v28n2/legislation.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/femm_home.htm