Ανοιχτή μέθοδος συντονισμού

Αντί για δεσμευτική νομοθεσία, η ΕΕ χρησιμοποιεί ενδοτικό δίκαιο και εθελοντική συνεργασία σε ορισμένους τομείς, όπως για παράδειγμα, στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση.

Ο στόχος της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού είναι η δημιουργία κοινών σκοπών και κατευθυντήριων γραμμών, η θέσπιση δεικτών και ο καθορισμός βέλτιστων πρακτικών στους τομείς εκείνους στους οποίους η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα ή έχει μόνο συντρέχουσα αρμοδιότητα ή έχει αρμοδιότητα να λαμβάνει μέτρα υποστήριξης.

Παρατηρήσεις

Η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού θεσπίστηκε κατά τη διαδικασία της Λισσαβόνας.

Στο μέλλον

Η μέθοδος αυτή συμπεριλήφθηκε στο Σχέδιο του Συντάγματος χωρίς να γίνεται καμία ρητή αναφορά. Συγκεκριμένα, το Σύνταγμα προβλέπει ότι σε ορισμένους τομείς η Επιτροπή θα συνεργάζεται στενά με τα Κράτη Μέλη.

Σύνδεσμοι

Πβλ. επίσης Εργασία.